Nákupný košík je prázdny.

0 položiek
Spolu:
0,00 €
Vstúpiť
0 položiek (0,00 €)
 
 
0,00 € (0 položiek) vstúpiť do košíka
Výrobcovia / značky

Obchodné podmienky

Úvod Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

 

1) OBJEDNÁVKA


Tovar si objednávate vyplnením elektronickej objednávky na našej webovej stránke www.ciernamaska.sk. Po vyplnení objednávky dostanete email informujúci o registrácii objednávky. Ak takýto email nedostanete, objednávku sme z technických dôvodov nedostali. V takomto prípade sa prosím obráťte na nás telefonicky.

Kúpna zmluva vzniká potvrdením akceptácie Vašej elektronickej objednávky. Za záväzné sa považuje potvrdenie e-mailom, prípadne telefonicky. Kontakt nutný k potvrdeniu objednávky vykonáva spravidla naša spoločnosť po overení dostupnosti a termínu dodania požadovaného tovaru. Potvrdená elektronická objednávka je záväzná pre obe strany ak obsahuje všetky náležitosti potrebné k uzavretiu zmluvy, hlavne presnú špecifikáciu tovaru a jeho počet, cenu za tovar a prepravu, spôsob a termín doručenia. Automatický e-mail po vykonaní objednávky nie je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy, je len potvrdením, že sme danú objednávku prijali k spracovaniu. 


2) SPÔSOB DORUČENIA A DODACIA LEHOTA

 

Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov produktov a ich popisu predávajúceho umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.


Objednaný tovar bude podľa jeho dostupnosti a prevádzkových možností predajcu dodaný v čo najkratšom čase, spravidla do 1-3 pracovné dni od uzatvorenia kúpnej zmluvy. Tovar sa považuje za dodaný doručením na adresu, ktorú zákazník uviedol v objednávke.


Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky kupujúceho predávajúcim. V prípade, ak dôjde k omeškaniu dodania tovaru zo strany predávajúceho, predávajúci je oprávnený jednostranne predĺžiť lehotu na dodanie tovaru, a to aj opakovane, o čom predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie.


Predávajúci dodá tovar kupujúcemu na miesto určené kupujúcim v kúpnej zmluve a kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia v kúpnej zmluve. Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v záväznej akceptácii objednávky a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim, resp. jeho oprávneným zástupcom alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru.


Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal ihneď po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne predávajúci poskytnúť zľavu na tovar alebo prípadne dodať kupujúcemu nový tovar. 

 

3) SPÔSOB PLATBY


Platba bankovým prevodom : Ak ste si zvolili platbu bankovým prevodom môžete Vašu platbu za tovar poukázať na náš účet dvoma spôsobmi:

 

- bankovým prevodom z Vášho účtu

- zložením peňazí v hotovosti na ktorejkoľvek pobočke našej banky priamo na náš bankový účet

 

Ako variabilný symbol uveďte číslo objednávky. Zaplatený tovar bude pripravený a obratom po obdržaní platby na náš bankový účet bude odoslaný.


Platba dobierkou : Tovar zaplatíte doručovacej službe pri prevzatí objednávky.

 

4) STORNO OBJEDNÁVKY

Storno objednávky zo strany kupujúceho:


Máte právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že naša spoločnosť nesplní dohodnuté podmienky dodania. Objednávka sa stornuje zaslaním emailu na našu e-mailovú adresu, (info@ciernamaska.sk) uvedením slova STORNO v predmete. V prípade stornovania potvrdenej objednávky ste povinný uhradiť škodu, ktorá nám vznikla týmto jednaním, hlavne preukázateľne vynaložené náklady.

Storno objednávky zo strany predávajúceho:


Vyhradzujeme si právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:


- objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, kupujúci je nedostupný, neodpovedá na e-maily, atď.)
- tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, okamžite Vás budeme kontaktovať za účelom dohody o ďalšom postupe.6) ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

 

V súlade so zákonom máte ako zákazník právo odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru. Ak sa rozhodnete pre odstúpenie v tejto lehote, prosíme Vás o dodržanie nižšie uvedených podmienok:


- Kontaktujte nás písomne (viď kontakt), že žiadate o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla daňového dokladu o kúpe tovaru, druhu a množstva tovaru, dátumu nákupu a Vaším číslom účtu či adresou pre vrátenie peňazí.
- Ak ste už tovar obdržali a prevzali, zašlite ho späť na našu adresu uvedenú v sekcii kontakt a to za nasledujúcich podmienok:


- tovar musí byť v pôvodnom obale
- tovar musí byť nepoškodený
- tovar musí byť kompletný
- zašlite spolu s dokladom o kúpe

Tovar, by ste mali posielať doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám (neposielajte však tovar na dobierku). Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme poukážkou alebo prevodom na Váš účet najneskôr do 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme žiaľ môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť.  


7) PRÁVA A POVINNOSTI PREDÁVAJÚCEHO

 

Predávajúci je povinný:

 

1. dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu


2. zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR


3. odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad).

 

Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar. 


8) PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÚCEHO

 

 Kupujúci je povinný:

 

1. prevziať zakúpený alebo objednaný tovar, v prípade neprevzatia tovaru má predávajúci nárok vymáhať náklady spojené s doručením súdnou cestou


2. zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru


3. nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho

 

Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

 

9) REKLAMÁCIE

Ste povinný si prehliadnuť tovar bezprostredne po jeho prevzatí. Ak je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, ste povinný skontrolovať stav tovaru a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Záručná lehota je 24 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené inak.

Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca, nakoľko všetok tovar je poistený. Na základe vyhotoveného záznamu bude Vám po uzavretí škodnej udalosti s dopravcom poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový výrobok.

Ste povinný pri prevzatí výrobku skontrolovať kompletnosť balenia. V prípade, že tovar pri prevzatí nie je v súlade s kúpnou zmluvou, máte právo na to, aby sme bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedli do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve výmenou tovaru alebo dodaním chýbajúcej časti tovaru. Ak taký postup nie je možný, môžete požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak ste pred prevzatím tovaru o rozpore s kúpnou zmluvou vedeli alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobili.

Postup reklamácie:


Pri uplatňovaní reklamácie dodržujte prosím nasledujúci postup:


1. Pošlite e-mail (info@ciernamaska.sk) v ktorom uvediete hlavne číslo daňového dokladu o kúpe tovaru, druh tovaru a popis závady.


2. Do 24 hodín (v pracovné dni) Vám budú zaslané informácie o ďalšom postupe.


3. Alebo rovno pošlite tovar aj s originálnym obalom na našu adresu AdaMart s.r.o., Schubertova 12, 937 01 Želiezovce spolu s popisom závady a dokladom o kúpe. Na produkty sa vzťahuje výrobcom stanovená záručná doba, ktorá je uvedená na každom výrobku. Počas tohoto času budú všetky reklamované chyby, nedostatky a závady odstránené bezplatne. Doklad o kúpe si prosím dôkladne uschovajte.

 

Ochrana osobných údajov

 

Prevádzkovateľ internetového obchodu piperins.sk týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získanými registráciou pri vytváraní zákazníckeho účtu, nakladá v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.

 

Z vyššie uvedeného zákona plynie i povinnosť neposkytnutia získaných osobných údajov tretej strane. Výnimkou je, pri výbere spôsobu doručenia tovaru prepravnou službou, poskytnutie nevyhnutne potrebných údajov externému dopravcovi, za účelom doručenia zásielky. Podľa § 20 ods. 3 vyššie uvedeného zákona sa prevádzkovateľ internetového obchodu piperin.sk súčasne zaväzuje, že na prianie zákazníka, vymaže neodkladne jeho osobné údaje z databázy internetového obchodu.

 

Údaje, ktoré predajca o zákazníkovi uchováva a spracováva, môže zákazník kedykoľvek zmeniť, a to prihlásením do užívateľskej sekcie.

 

Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom - hackerom. V takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

Novinky
Vitajte

Vážení zákazníci, vitajte v našom novom e-shope ciernamaska.sk. Chceme Vám v ňom ponúknuť kvalitné výrobky za najlepšie ceny. Našu ponuku budeme každým dňom rozširovať. Ak by ste uvítali Váš obľúbený...

viac
Anketa
Akú máte pleť?
Hlasovalo 497 ľudí
Novinky a akcie e-mailom
Chcete od nás dostávať novinky priamo na váš e-mail?